Beleidsplan JRM

BELEIDSPLAN

JUDO RYU MUNTENDAM

2022-2027 

inhoudsopgave
Blz. 2
inleiding
Blz. 3
1. Judo Ryu Muntendam
Blz. 4
2. Huidige situatie
Blz. 5
3. Visie Judo Ryu Muntendam
Blz .6
4. Strategie
Blz. 7
5. Beleidsthema’s en doelstellingen
Blz. 8
6. Planning
Blz. 12
7. Structuur van de vereniging
Blz. 13
8. Begroting
Blz. 14
9. Conclusie
Blz. 15Inleiding

We hebben als judo vereniging “Judo Ryu Muntendam” een beleidsplan opgesteld omdat we ons als judovereniging willen blijven ontwikkelen. We hebben het afgelopen jaar ervaren dat de wereld ineens kan veranderen en dat je daarop moet kunnen anticiperen. We hebben tot nu toe nog niet een eenduidig beleid en met dit beleidsplan willen we werken aan een sterkere vereniging met toekomst perspectief.

Onze missie is om judoka’s de kans te geven om zich te ontwikkelen op sociaal en sportief gebied. Binnen onze vereniging wordt er geen onderscheid gemaakt tussen recreatieve en wedstrijdjudoka’s er is ruimte en persoonlijke aandacht voor ieder lid. We streven naar continuïteit met vaste trainers en weinig wisselingen in de trainingstijden.

Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen en volwassen enthousiast te maken voor de judosport en om een hoge betrokkenheid van de leden en hun ouders bij onze club te genereren.

In dit beleidsplan staat een haalbaar en uitvoerbaar beleid voor de komende 5 jaren beschreven.

Evelien de Klein

Bestuurslid Judo Ryu Muntendam

 1. Judo Ryu Muntendam

1.1 Historie van Judo Ryu Muntendam

Judovereniging Judo Ryu Muntendam is opgericht op  31 mei 1994 en is ontstaan uit een fusie van twee judoverenigingen te noemen V.A.J.C. (Veenkoloniale judo amateur club) en Budo Vereniging-JU-MUN. Bij de fusie werd besloten de oprichtingsdatum van V.A.J.C. aan te houden: 14 februari 1957.

In 2017 vierden we ons 60 jarig bestaan met een clubtoernooi en BBQ.

1.2 Huidige situatie

Anno 2021 is Judo Ryu Muntendam een kleine judovereniging in Muntendam. Het ledenaantal schommelt tussen de 25 en 30 leden. Het grootste deel van de leden judoot recreatief. De kleine groep wedstrijdjudoka’s presteert goed op toernooien. In 2020 is er een samenwerking met Judoschool Veendam aangegaan om onze wedstrijdjudoka’s voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te geven door het samen te trainen met judoka’s van Judoschool Veendam.

Naast judolessen geven we sinds 2020 ook bootcamplessen. Deze lessen zijn voor niet leden te volgen tegen een vergoeding van €2,00 per keer.

Trainingen

Op de maandag en donderdag zijn er trainingen voor de wedstrijdgroep.  De beginners en recreatieve judoka’s krijgen training op dinsdag en donderdag. De trainingen worden gegeven door trainers met minimaal judoleraar A bevoegdheid.

Op de maandag en donderdag wordt er bootcamp gegeven in de buitenlucht. Bij slecht weer wordt er in de binnenruimte een alternatieve bootcamp aangeboden.

Toernooien

De judoka’s van Judo Ryu Muntendam kunnen deelnemen aan randori, opstap, regionale en nationale toerenooien. Voor de judoka’s die behoefte hebben aan internationale toernooien wordt er met de trainer naar mogelijkheden gekeken.

Wanneer judoka’s goed presteren op nationale toernooien is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij het programma van onze clubtalentpartner Groningen.

Activiteiten

Als vereniging bieden we ieder jaar leuke activiteiten aan onze leden. Deze hebben als doel om de onderlinge binding tussen de leden te verst erken. Vaak hebben deze activiteiten een sportief karakter zoals judokamp, zwemmen, clubdag, enz.

Bestuur en organisatie

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris, wedstrijdsecretaris, ledenadministratie, websitebeheer en activiteitencommissie. Helaas zijn er momenteel niet voldoende vrijwilligers om het voltallige bestuur te bemensen hierdoor zijn bepaalde functies aan elkaar gekoppeld.

De trainers krijgen een kleine vrijwilligersvergoeding voor hun inzet tijdens trainingen en toernooien.

 2. situatie 2021

sterkte /zwakte anlyse

We hebben in kaart gebracht waar we als vereniging sterk en zwak in zijn. Dit staat uitgewerkt in onderstaande tabel.

sterktes                                                        zwaktes

Laagdrempelig voor nieuwe ledenContinuïteit bestuur
Lage contributieGeen voltallig bestuur
Aandacht voor de individuTerugloop leden
Gekwalificeerde lerarenBehoud leden 12-20 jaar
Ook toegankelijk voor de “minder bedeelden”Geen seniorengroep
Goede samenwerkingspartner
Extra trainingen mogelijk
Persoonlijk (iedereen kent elkaar)
kantine
nevenactiviteiten
Grote betrokkenheid van de leden
Mogelijkheid tot bootcamp
Eigen dojo

kansen en bedreigingen

Als vereniging hebben we ook te maken met externe factoren op sommige van die factoren kunnen we invloed uitoefenen en op andere factoren niet. We hebben dit geanalyseerd en in kansen en bedreigingen omgezet.

kansen                                                                 bedreigingen

Mogelijkheden voor clubpromotieVeel grote judoverenigingen in de omgeving
Leden binden door activiteitenLage populariteit van de judosport
Ouders benaderen om vrijwilliger te wordenHoge kosten wedstrijden
Schooljudo aanbieden in de regioKosten jbn lidmaatschap
Samenwerking met kinderopvangGeneratie ouders die minder betrokken is
Samenwerking met dagbesteding omtrent schoonmaken van de dojo
Sponsor acties
Sponsoren benaderen
 3. Visie van Judo Ryu Muntendam

Judo Ryu Muntendam biedt judo en bootcamplessen aan sporters vanaf 4 jaar. De lessen zijn voor iedereen toegankelijk. We streven ernaar om een laagdrempelige vereniging te zijn waar iedereen elkaar respecteert en respectvol met elkaar omgaat.

We zijn een kleine club en streven naar een persoonlijke benadering. Iedereen kent elkaar en is bereid om elkaar te helpen. De aanwezigheid van de kantine met zicht op de dojo stimuleert het onderlinge contact tussen ouders en leden wat de sfeer ten goede komt.

De judolessen staan in teken van het opbouwen van de technische judovaardigheden. Naast het aanleren van de technische vaardigheden streven we ernaar om judoka’s socialer, weerbaarder, conditioneel sterker en motorisch vaardiger te maken. Vaardigheden waarin onze leden in hun dagelijkse leven baat bij hebben.

De bootcamp lessen zijn gericht op het verbeteren van de conditie en het opbouwen van spierkracht gebruik makend van het eigen lichaam. Dit maakt dat jonge leden al mee kunnen doen aan deze lessen.

Binnen onze vereniging maakt het niet uit of je recreatief of wedstrijdgericht judoot. Iedereen is even belangrijk en we houden rekening met elkaars niveau tijdens de reguliere lessen.

Naast de reguliere lessen zorgen de georganiseerde activiteiten voor binding en betrokkenheid tussen leden en ouders.

Ons motto is: JUDO IS VOOR IEDEREEN!

4. Strategie

Als we naar onze sterkte/zwakte analyse kijken dan hebben de onderstaande punten onze meeste aandacht nodig de komende jaren:

1. Kans en  zwakte

Onze zwakte is dat het ledenaantal de laatste jaren terugloopt. Dit komt door het grote sportaanbod in de regio maar ook doordat we ons als club niet genoeg profileren. Willen we in de toekomst meer leden genereren en kijken naar de kansen dan zullen we ons buiten de dojo zichtbaar maken. Dit kunnen we doen door schooljudo in Muntendam en Zuidbroek aan te bieden. Ook kunnen we samenwerken met BSO-organisaties om judo daar als naschoolse activiteit aan te bieden. Op deze manier geef je ook kinderen van minder betrokken ouders de kans om te judoen.

2. Samenwerking

We zijn goed in samenwerken, we zien dat we andere partijen nodig hebben om onze judoka’s dezelfde uitdaging te bieden als judoka’s van grote verenigingen. Samenwerkingen kunnen we ook in andere partijen zoeken niet om judoka’s beter te maken maar wel om meer betrokkenheid in de regio te genereren en de belasting van de huidige vrijwilligers te verlichten. Zo kan er voor de schoonmaakwerkzaamheden contact worden gezocht met een dagbestedingslocatie in de regio. Zo kan er een win-win situatie ontstaan door de dagbestedingsdeelnemers gratis gebruik te laten maken van onze ruimte buiten de reguliere trainingstijden.

3. Binden van huidige judoka’s

We zien dat de huidige jeugd vaak wisselt van sport en dat de ouders minder betrokken zijn. Wanneer judoka’s een jaar of 12 zijn komen ze minder op de training en houden velen het zelfs helemaal voor gezien. Het is van belang om ook deze groep leden binnen de vereniging te houden. Dit kan door specifieke activiteiten (klimmen, waterskieen, enz) op leeftijd aan te bieden. Ook kunnen we oudere leden vragen om te assisteren bij de lessen aan jongere leden. Het kan ook helpen om de kantine iets aantrekkelijker in te richten zodat judoka’s voor de training nog even kunnen chillen met elkaar.

 5. Beleidsthema’s en doelstellingen

Afgaande op de sterkte/zwakte analyse en de strategie komen we op 3 beleidspunten die structureel, en met name de komende 5 jaar, aandacht behoeven.

1. Ledenbestand

2. Brede samenwerking

3. Binding leden

Van ieder beleidsthema zal de huidige situatie en de gewenste situatie beschreven worden. Het te volgen traject wordt omschreven in het actieplan.

1. Ledenbestand

Het huidige ledenbestand (augustus 2020) telt 25 judoleden. Van deze leden zijn 5 leden ouder dan 12 jaar, de overige leden zijn dus jonger. Er zijn 7 bootcampers die iedere week minimaal 1 keer komen bootcampen, deze leden betalen per keer en zijn niet ingeschreven als lid.

Het werven van leden gebeurt nu door facebookberichten te plaatsen van de trainingen. Ook zijn er regelmatig vriendjes en vriendinnetjes lessen om leden te genereren. Dit is echter niet genoeg, er blijven te weinig leden voor langere tijd judoën.

Judo is niet een sport waar ouders als eerste aan denken als ze een sport zoeken voor hun kind. Voetbal, tennis en volleybal zijn duidelijk populairder en bekend bij een groot publiek. Ook is judo vaak een sport voor “erbij” dit maakt dat veel judoka’s geen kennismaken met de wedstrijdsport. De betrokkenheid en intentie om te trainen wordt hierdoor minder en uiteindelijk stoppen veel judoka’s en gaan verder met de sport waar ze wel wedstrijden in doen.

De kleinschaligheid van onze vereniging is voor sommige ouders een belemmering om hun kinderen bij ons te laten judoën. Ze denken dat hun kinderen bij ons te weinig zullen leren omdat de groepen niet zo groot zijn. Ook weten vele inwoners van Zuidbroek en Muntendam niet van het bestaan van ons af.

Doelstellingen:

– Meer bekendheid van Judo Ryu Muntendam in Zuidbroek en Muntendam

– Groei in het ledenaantal van 10% per jaar

Actieplan:

– Adverteren op facebook

– Adverteren in de Menterinfo

– Redactionele stukken in het regioblad en op facebook plaatsen

– Jaarlijks schooljudo op de basisscholen aanbieden

  • In de toekomst tuimeljudo aanbieden
  • Vriendjes en vriendinnetjes lessen.

 Wat hebben we nodig:

– Trainers voor de schooljudo

– Trainers voor tuimeljudo

– Budget om advertenties te plaatsen

– Budget om trainers extra te betalen

Wat zijn de risico’s:

– Scholen willen geen tijd vrijmaken voor schooljudo

– Trainers hebben geen tijd om schooljudo te geven

– Onvoldoende budget om trainers te bekostigen

– Concurrentie van andere sporten

– Het uitbreken van een pandemie

Gewenste situatie:

Over 5 jaar zijn we een bloeiende en groeiende vereniging met minimaal 30 leden. Onze leden zijn actief op de judomat en tijdens de bootcamplessen. Schooljudo is een jaarlijks terugkomend onderdeel op de basisscholen in Muntendam en Zuidbroek en hierdoor is judovereniging Judo Ryu Muntendam bekend bij de kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders.

2. Brede samenwerking

We werken momenteel samen met Judoschool Veendam op gebied van wedstrijdtraining. Deze samenwerking is nog pril maar verloopt tot dusver voorspoedig. Naast samenwerking op het judo vlak zouden we als vereniging ook profijt hebben bij het samenwerken met andere instanties. We denken hierbij aan dagbestedingsorganisaties en kinderopvang.

Doelstellingen:

– Over 5 jaar is er structureel een samenwerking met een kinderopvang in de omgeving van de dojo van Judo Ryu Muntendam.

– Over 5 jaar is er structureel een samenwerking met een dagbesteding locatie in de omgeving de dojo van Judo Ryu Muntendam.

Actieplan:

– Contact zoeken met kinderopvang Poko Loko Zuidbroek

– Contact zoeken met kindercentrum Het Apenstaartje in Muntendam

– Contact zoeken met COSIS

– Contact zoeken met De Zijlen

Wat hebben we nodig:

– Trainers voor judolessen voor de BSO.

– Een dagbesteding die onze dojo wil onderhouden met cliënten.

– Budget om extra trainingsuren te bekostigen.

– BSO locaties die judolessen aan willen bieden.

Wat zijn de risico’s:

– BSO locaties hebben geen behoefte aan judolessen.

– Er is geen dagbesteding die tijd heeft om onze dojo te onderhouden.

– Onvoldoende budget om trainers te bekostigen.

– Dat andere partijen niet structureel willen samenwerken.

Gewenste situatie:

Over 5 jaar is er een samenwerking tussen de BSO groepen van Poko Loko en Apenstaartje. Deze kinderen krijgen 1 keer in de 14 dagen een judoles in onze dojo.

We werken samen met COSIS. Een groep cliënten van COSIS maakt onze dojo wekelijks schoon en zorgt voor klein onderhoud als verven en de omgeving rond de dojo schoonhouden. In ruil voor de geleverde arbeid maakt COSIS 2 maal in de week gebruik van onze dojo om sportieve activiteiten aan te bieden aan hun cliënten.

3. Binding leden

We hebben moeite om leden te binden aan de vereniging. We merken dat veel judoka’s een jaar blijven hangen en dan weer verder gaan met een andere sport. De betrokkenheid van ouders is ook matig. Het contact met ouders beperkt zich tot het brengen en halen van hun kroost en hierdoor is er weinig onderling contact wat de ouders en judoka’s aan de vereniging bindt.

We denken dat wanneer ouders en leden zich meer betrokken voelen, judoka’s langer bij de vereniging blijven en de vereniging promoten.

Doelstellingen:

– Over 5 jaar blijven de meeste judoka’s 3 of meer jaren lid van de vereniging

– Over 5 jaar blijven de meeste ouders kijken naar de judolessen.

– Over 5 jaar is Judo Ryu Muntendam een actieve vereniging met regelmatig terugkerende activiteiten buiten de judolessen om.

– Over 5 jaar is de kantine van Judo Ryu Muntendam een gezellige plek waar ouders kijken naar de trainingen van hun kind.

Actieplan:

–   Minimaal 1 activiteit per maand aanbieden aan de leden van judo Ryu Muntendam.

–   Bij de activiteiten wordt er rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de judoka’s.

  • De kantine wordt opgefrist en aantrekkelijker gemaakt.
  • Een aantal keer per jaar ouder kind judo lessen. Bijvoorbeeld als afsluiting voor de vakantie.

Wat hebben we nodig:

– Een planning van activiteiten.

– Iemand die de activiteiten wil coördineren.

– Vrijwilligers om de activiteiten te begeleiden.

– Budget om de activiteiten te faciliteren.

– Leden die meedoen aan de activiteiten.

– Leuke ideeën om de kantine aantrekkelijker te maken.

– Vrijwilligers die mee willen helpen bij het klussen.

Wat zijn de risico’s:

– Weinig opgaves voor de activiteiten.

– Onvoldoende begeleiding.

– Onvoldoende budget.

– Onvoldoende vrijwilligers die willen klussen.

Gewenste situatie:

Over 5 jaar zijn we een actieve vereniging die maandelijks een leuke activiteit voor haar leden organiseert. De leden zijn betrokken en komen graag naar de activiteiten. Ze vinden het leuk bij de vereniging en blijven hierdoor jaren lid.

De kantine is opgeknapt en een leuke plek om naar de judotrainingen te kijken. De meeste ouders maken hier dan ook gebruik van.

6. Planning

Beleidsplanning:

Periode:Taak:Personen:
Juni-september 2021Beleidsplan schrijven Begroting makenEvelien de Klein Siska Johannes
September 2021Beleidsplan lezenBetuur en trainers
September (jaarlijks)vergadering Activiteitenplan maken Schooljudo organiserenBestuur Bestuur trainers
Oktober 2021Beleidsplan lezenleden
November 2021Beleidsplan vaststellen Contact leggen BSO Contact leggen COSISLedenvergadering ? ?
Januari (jaarlijks)Financieel jaarverslag Begroting komende jaar vergaderingPenningmeester Penningmeester bestuur
Maart (jaarlijks)JaarvergaderingBestuur + leden
April (jaarlijks)vergaderingBestuur
Juli (jaarlijks)vergaderingBestuur
November (jaarlijks)Evalueren beleidsplanbestuur
Juni 2026Beleidsplan schrijvenbestuur

Activiteitenplan:

PeriodeactiviteitVoor wiekosten
septemberzeskampiedereengratis
oktoberknutselavond Spooktocht Muntendam-12 + 12Gratis ?
novemberlasergameniedereengratis
decembersinterklaasiedereengratis
januariFilmavond dojo bioscoop-12 +12gratis
februarilasergameniedereengratis
maartzwemmeniedereen?
aprilFilmavond dojo-12gratis
meiActieve middagiedereengratis
juniJudokampIedereen?
JuliwaterskienIedereen?

7. Structuur van de vereniging

BESTUURSLEDENTAKEN
VoorzitterVoorbereiden vergaderingenContact leggen externenNicole Pronk
penningmeesterFinancienledenadministratieSiska Johannes
secretarisNotulerenPostadres verenigingTina van der Veen
wedstrijdzakenBeheren ledenportaalOpgeven wedstrijdenEvelien de Klein
websitebeheerBeheer websiteEvelien de Klein
activiteitenPlanning en organiseren activiteitenvacant
Algemeen lidondersteunendvacant

Het bestuur is momenteel niet voltallig maar doordat we een kleine vereniging is dit momenteel geen probleem. Door de Corona-crisis zijn we niet actief op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. We doen ons best om ons bestuur weer voltallig te krijgen en we streven ernaar om in de algemene ledenvergadering in 2022 twee of drie nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen.

8. Begroting