Protocol omgang seksuele intimidatie

Protocol seksuele intimidatie

Doel van dit protocol is om ongewenste seksuele intimidatie te voorkomen en waar dit wordt geconstateerd passende maatregelen te kunnen nemen.

Algemeen:

In dit document hebben wij als trainers van Judo Ryu Muntendam vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden, seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Dit document bevat tevens richtlijnen voor situaties waarin er sprake is van seksuele intimidatie, of waarin dit dreigt te gebeuren. Tot slot zal aangegeven worden welke sancties mogelijk van toepassing zijn als een dergelijke situatie niet tot een oplossing komt.

1. Gewenste omgang bevorderen

Als Judo Ryu Muntendam vinden wij het erg belangrijk dat judoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen voelen. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de Dojo,kleedkamer,tijdens wedstrijden trainingsstages ed., die als ongewenst worden ervaren. Het doel of het gevolg van dit gedrag is dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben we een aantal gedragsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden. Wij gaan er als club vanuit dat deze gedragsregels een op een worden overgenomen door trainers, leden en vrijwilligers.

Gedragsregels

– Het beoordelen van mensen op uiterlijk, afkomst, geslacht of andere persoonskenmerk

persoonskenmerken of het maken van kwetsende opmerkingen daarover.

– Ongewenst aan de spullen van een ander komen.

– Een ander bewust hardhandig behandelen en/of fysiek pijn doen bij het oefenen.

– Elkaar met een bijnaam aanspreken die door de betreffende persoon niet als positief ervaren

wordt.

– Vloeken of schelden.

– Roddelen.

Bovenstaande regels worden al bij inschrijving kenbaar gemaakt en uitgereikt aan al onze leden en zij dienen hiermee akkoord te gaan voordat ze lid kunnen worden. Tevens zijn deze regels terug te vinden op onze website. Hier wordt ook informatie gegeven over de vertrouwenscontactpersoon (VCP). Het gaat daarbij om zowel een taakomschrijving als de contactgegevens. We zijn er per slot samen verantwoordelijk voor dat het goed blijft gaan binnen de judoschool. Aan leden, maar ook aan trainers/coaches, vrijwilligers en aan ouders/verzorgers wordt gevraagd om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag of om dit bij de VCP of trainer te melden wanneer zij dit vermoeden of tegenkomen.

Begeleiders

Naast de algemene omgangsregels hanteren wij ook aanvullende regels voor trainers, coaches en anderen die een actieve rol spelen rondom de jeugdige judoka (hierna: ‘begeleiders’ genoemd).

Het gaat om de volgende regels:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de judoka zich veilig

kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de judoka te bejegenen op een wijze die de judoka in

zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de judoka door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de judoka.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige judoka tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de judoka niet op een zodanige wijze aanraken dat de judoka en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. Debegeleiderzaltijdenstraining(stages),wedstrijdenenreizengereserveerdenmetrespect omgaan met de judoka en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de judoka te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) judoka’s behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de judoka geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de judoka die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke honorering vallen.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de judoka is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Tevens verlangen wij van alle begeleiders dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen en controleren wij via de JBN of zij zijn opgenomen in het registratiesysteem voor plegers seksuele intimidatie.

2. Situaties van seksuele intimidatie oplossen

Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich toch seksueel geïntimideerd voelt kan

deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze club.

3. Sancties

Een aantal van de sancties zijn voor de club extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Wel kunnen interne sancties na overleg met de VCP door het bestuur opgelegd worden.

Referentie:

Gedragscode JBN leerkrachten

Handleiding protocol seksuele intimidatie JBN